Warunki współpracy i polityka prywatności RODO i Cookies

Warunki współpracy

Warunki współpracy z firmą AdForce z siedzibą we Wrocławiu, 53-024 przy ul. Wietrznej 22/1a NIP 916-131-52-45, REGON: 021097240 właścicielem serwisu www.adforce.pl , dotyczące zamówień gadżetów reklamowych, odzieży reklamowej i materiałów promocyjnych z nadrukiem.

§ 1 Warunki wstępne

Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez AdForce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

§ 2 Oferty

1. Oferta AdForce stanowi ofertę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, do której stosuje się warunki poniższe.

2. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. AdForce zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawcy lub z innych przyczyn wyższych.

4. Zamawiający dostarcza AdForce pisemne zamówienia drogą e-mail na adres wskazany w ofercie. W zamówieniu należy szczegółowo podać zamawiany towar, w szczególności należy wskazać symbol zamawianego artykułu, ilość, kolor i inne ważne dla Zamawiającego informacje.

5. Przy pierwszym zamówieniu wraz z podpisanym przez uprawnioną osobę i podstemplowanym kosztorysem należy dostarczyć skanem komplet dokumentów tj. NIP,VAT,KRS

6. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez AdForce . Potwierdzenie odbywać się będzie drogą e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w „Warunkach współpracy z z firmą AdForce Miłosz Konieczny zwaną AdForce” dot. zamówień materiałów reklamowych z nadrukiem.

§ 3 Ceny

1. Ceny poszczególnych artykułów w ofercie podawane są netto i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć, chyba że z przedstawionej oferty wynika inaczej.

2. W ofercie dokładnie wyszczególnione są ceny dodatkowych kosztów takich jak nadruk, tłoczenie, grawerowanie, koszty przygotowalni, a także koszty przesyłki i opakowania.

3. AdForce zastrzega sobie możliwość zmiany cen artykułów znajdujących się w ofercie w następstwie:

dewaluacji złotego w stosunku do Euro,

podwyższenia obowiązujących stawek celnych i podatkowych bądź wprowadzenia innych, dodatkowych obciążeń podatkowych lub publiczno-prawnych,

znacznego wzrostu cen u dostawców.

§ 4 Opakowanie

Towar sprzedawany jest w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach ustalanych przez AdForce. AdForce zastrzega sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionych towarów. O czym wcześniej poinformuje Zamawiającego  przedstawiając wartość kosztów opakowania i wysyłki.

§ 5 Dostawa

1. Termin dostawy zamówionych artykułów ustalony z AdForce zazwyczaj jest terminem przybliżonym, liczony jest od dnia następującego po dniu złożenia pisemnego zamówienia o ile nie jest to dzień wolny od pracy.

2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm wysyłkowych

3. Koszty dostawy przy zamówieniu poniżej 5000 zł netto pokrywa Zamawiający, a jeżeli wartość faktury netto przewyższa 5000 zł – koszt dostawy pokrywa AdForce w 1 miejsce na ternie kraju.

4. AdForce zastrzega sobie prawo dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy. Ze względu na specyfikę procesu produkcji AdForce ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. W przypadku wymagania dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. AdForce ze swej strony zrobi wszystko, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej. Nadwyżki i odpady produkcyjne z niewielkimi wadami mogą być przekazywane na cele charytatywne bądź sprzedawane na wewnętrznym kiermaszu AdForce. Na życzenie Zamawiającego AdForce może dostarczyć towar II gatunku po ustalonej cenie

5. W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi ilościami artykułów w opakowaniu, AdForce zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości artykułów do minimalnych ilości artykułów w opakowaniu oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających ilość faktycznie dostarczonych artykułów, o czym poinformuje wcześniej zamawiającego.

6. AdForce zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego, w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności przysługujących AdForce

§ 6 Rezygnacja z zamówienia

1.AdForce zaakceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja zostanie doręczona do AdForce przed zakupem towaru przez AdForce .Nie dotyczy to sytuacji, gdy zamówiony artykuł został wyprodukowany lub zostały zakupione materiały do jego produkcji (wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego).

2.Nie jest możliwa rezygnacja z zamówienia w przypadku wcześniejszej akceptacji próby zamawianego artykułu zarówno z nadrukiem jak i bez.

3. Zamawiający na własną odpowiedzialność zamawia towar bez oglądania wzorów.

§ 7 Płatności

1. O ile nie ustalono inaczej zlecenia są płatne w formie pieniężnej (przelew bankowy), z góry, przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.

2. AdForce może na wniosek zamawiającego udzielić stałym klientom odroczonego terminu płatności. AdForce zastrzega sobie prawo do odmowy odroczenia terminu płatności.

3. W przypadku zamówienia wyrobu z nadrukiem, tłoczeniem lub grawerowaniem AdForce może uzależnić rozpoczęcie realizacji zamówienia lub umowy od wpłacenia zaliczki w wysokości 50 % wartości artykułów.

§ 8 Reklamacje

1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony artykuł jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie AdForce jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia odbioru zamówionego artykułu.

2. W wypadku, gdy dostarczony artykuł nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, AdForce zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.

3. AdForce nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności AdForce.

4. AdForce zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji dotyczącej nadrukowanego, grawerowanego lub wytłoczonego artykułu, jeżeli usługa nadruku, grawerowania, tłoczenia etc. była wcześniej zaakceptowana przez Zleceniodawcę.

§ 9 Klisze, sita, matryce

1. Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania zamówień Zamawiającego są własnością AdForce

§ 10 Umowne prawo odstąpienia

1. AdForce przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od realizacji potwierdzonego zamówienia, bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie zamówienia przez AdForce z tytułu odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia, Zamawiającemu nie przysługują wobec AdForce jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego stosownie do postanowień art. 7 ust. 3.

2. W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru zamówionych artykułów w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, AdForce uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu do odbioru. Jednocześnie AdForce uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 70% wartości brutto zamówionych przez Zamawiającego artykułów, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie AdForce. Zapłata kary umownej nie pozbawia AdForce prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 11 Częściowe wykonanie zamówienia

1. Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionych artykułów. AdForce zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach, o których wcześniej poinformuje Zamawiającego , prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami.

2. W przypadku niewykonania przez AdForce zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez AdForce zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zapłaconej zaliczki w odpowiedniej części. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec AdForce jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze

3. W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia.

§ 12 Ograniczenie odpowiedzialności

1. AdForce nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które AdForce nie ponosi winy. W szczególności AdForce nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką artykułów wskazanych w ofercie a kolorystyką dostarczonego artykułu będącego przedmiotem zamówienia.

2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych artykułów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub przekazania go podmiotowi świadczącemu usługi transportowe.

§ 13 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

1. AdForce nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych artykułów.

2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli AdForce zataił podstępnie wadę artykułu.

3. AdForce nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

§ 14 Zastrzeżenie własności przedmiotu sprzedaży

1. AdForce zastrzega sobie prawo własności artykułów, do momentu zapłaty przez Zamawiającego całej ceny.

§ 1 5 Prawa autorskie

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez AdForce artykułów w materiałach reklamowych, na stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych AdForce co do jakości nadruku, grawerowania, tłoczenia etc.. AdForce ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

2. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków słownych, graficznych i słowno – graficznych) na obszarze oraz na polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczenie na artykułach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec AdForce jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z artykułami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić AdForce równowartość kwot i/lub inne świadczenia, jakie AdForce musiał spełnić celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez AdForce koszty procesu).

§ 16 Rozstrzyganie sporów

1. W razie sporu pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.

2. W braku tego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby AdForce

UWAGI DODATKOWE

A. Dostarczane zapalniczki (za wyjątkiem zapalniczek jednorazowych) są tylko częściowo napełnione gazem z uwagi na wymogi bezpieczeństwa dotyczące składowania i transportu. Artykuły z zasilaniem bateryjnym (za wyjątkiem gdy jest to zaznaczone) nie są wyposażone w baterie (z uwagi na możliwość zniszczenia produktu przez wylanie się zawartości baterii spowodowane różnicami temperatury i wilgotności w trakcie transportu). Nie dotyczy to artykułów zasilanych przez miniaturowe baterie (pastylkowe), np. zegarki na rękę, małe latarki.

B. Zasady sprzedaży artykułów z nadrukiem

1. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.

2. Niektóre artykuły (np. zegary ścienne) wymagają dodatkowego demontażu do druku. Ceny do uzgodnienia.

3. Nie drukujemy na materiałach powierzonych.

4. Materiały do druku prosimy przysyłać w pliku graficznym w postaci wektorowej. W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, AdForce poinformuje o dodatkowych kosztach.

5. W razie gdy na danym artykule druk nie jest możliwy, proponujemy inne rozwiązania personalizacji artykułów, np. grawerowane tabliczki metalowej, naklejki, opakowania z nadrukiem.

6. Na życzenie wykonujemy nadruki próbne. Cena do uzgodnienia.

7. Terminy realizacji zamówień na artykuły z nadrukiem

– standardowo od 5 do 14 dni od daty dostawy towaru do naszego magazynu i zatwierdzenia projektu nadruku.

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI i RODO

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.adforcre.pl jest firma AdForce Miłosz Konieczny, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wietrznej 22/1a, kod pocztowy 53-023, NIP 916-131-52-45, REGON 021097240, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą serwisu internetowego adforce.pl i Sprzedawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, dalej: „UODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 1030).

3. Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Twoich praw wynikających z nowych przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy w obowiązującym Regulaminie Sklepu oraz Polityce Prywatności i RODO.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora to realizacja umów, działania marketingowe takie jak wysyłka newsletterów, działania informacyjne i promocyjne.

2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo w celu dokonania wyceny Klient może złożyć zapytanie przez stronę adforce.pl wówczas podaje takie dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, e-mail.

3. Administrator zapewnia prawidłowe działanie systemu informatycznego, który uniemożliwia korzystanie przez osoby nieuprawnione oraz pozwalający na jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy, jak również zakończenie w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

4. Administrator może prowadzić działania marketingowe w celu promocji swoich produktów drogą elektroniczną (e-mail), SMS, innymi kanałami. Działania marketingowe prowadzone drogą elektroniczną polegają na wysyłaniu wiadomości zawierających materiały promocyjne lub marketingowe na adresy e-mail lub telefonów Klientów oraz innych osób. Działania marketingowe, o których mowa powyżej, prowadzone są wyłącznie na adresy e-mail lub telefony Klientów oraz osób trzecich, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich wiadomości za pośrednictwem serwisu www.adforce.pl i w komunikacji poprzez emial z adresów z rozszerzeniem @adforce.pl

5. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów firmy AdForce:

W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających z usług: imię i nazwisko; nazwa firmy, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta, historię współprac tj. maile i dane o zamówieniach.

7. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji zlecenia. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie w regulaminie.

III. Podstawa przetwarzania danych

1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Przetwarzane dane w ramach naszych usług będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane Klienta będą przetwarzane wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Klienta ograniczających tę zgodę, jak również w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

V. Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami.

3. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

VI. Prawa i obowiązki Klienta

1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia w każdej chwili. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: office@adforce.pl  lub, zadzwonić pod numer telefonu podany w zakładce KONTAKT.

2. W przypadku, gdy Administrator  występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: office@adforce.pl lub newsletter@adforce.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić pod numer telefonu podany w zakładce KONTAKT i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Administratora: office@adforce.pl lub  newsletter@adforce.pl lub AdForce Miłosz Konieczny, ul. Wietrzna 22/1a, 53-024Wrocław

3. Jeżeli Klient umieszcza w  Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

4. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

 VII. Postanowienia końcowe

1. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail: office@adforce.pl

2. Serwis internetowy www.adforce.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

4.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

Polityka Prywatności Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług wiadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez AdForce Miłosz Konieczny z siedzibą ul. Wietrznej 22/1a, 53-024 Wrocław

I. Definicje

1. Administrator – oznacza AdForce Miłosz Konieczny z siedzibą ul. Wietrznej 22/1am 53-024 Wrocław, NIP:916-131-52-45, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach adforce.pl, adforce.com.pl, adforce.eu.

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Wprzypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

ii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.